Ubytovací řád

Ubytovací řád platný od 1. května 2008

 1. Respektovat pokyny ubytovacího řádu a správce a řídit se jimi, dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy (požární, hygienické.)
 2. Ubytovatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku ubytovatele ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.
 3. Při příchodu již ubytovaného hosta do ubytovacího zařízení je host na požádání povinen prokázat se personálu platným průkazem.
 4. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 5. Na základě potvrzené objednávky je ubytovatel povinen hosta ubytovat od 14,00 do 20,00 hod. - do této doby chatu pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Host převezme při příjezdu chatu a zkontroluje stav inventáře, zjištěné závady ihned nahlásí správci nebo zástupci majitele objektu.Na pozdější zjištění nebude brán zřetel.
 6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován.
 7. Ubytovatel neodpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do chaty vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak.
 8. Ubytovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků ubytovatele do úschovy.
 9. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty ubytovatelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka ubytovatele.
 10. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 11. Host užívá chatu po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem jinak sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10,00 hod. posledního dne a do této doby je povinen chatu uvolnit. Chatu je host povinen předat ve stavu, ve kterém ji převzal a provést základní úklid (umýt nádobí, vynést koše, zamést uklidit a vytřít koupelnu a WC),. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tuto chatu již dříve rezervovanou pro jiného hosta nebo účel, a host neuposlechne výzvy, či není přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak aby chatu mohl užívat host, který si ji rezervoval.
 12. Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazeném parkovišti. Ubytovaní jsou povinni řídit se pokyny správce areálu. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení ubytovacího řádu
 13. V chatě a v ostatních prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 14. V ubytovacím zařízení a zvláště v chatách není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení ubytovacího řádu . Pokuta při porušení tohoto ustanovení je 2000 Kč.
 15. V chatě může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovatele po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8,00 do 22,00 hod.
 16. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 17. Host je povinen při odchodu uzavřít v chatě vodovodní uzávěry, zhasnout v chatě jeho příslušenství světla, vypnout el. spotřebiče a uzavřít dveře.
 18. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat svěřené osoby bez dozoru dospělých v chatě a ostatních prostorách ubytovacího zařízení.
 19. Psi a jiná zvířata mohou být v areálu ubytována po předchozím souhlasu vedení ubytovacího zařízení za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

Ubytovací řád ke stažení zde.

Penzion Na 15. poledníkuwww.akceproskoly.czKempy-chaty.cz